Om Emotionellt fokuserad parterapi (EFT)

Ett par som går i emotionellt fokuserad parterapi (EFT) får hjälp med att bryta negativa mönster och
destruktiva dialoger. Par som har gått i emotionellt fokuserad parterapi upplever att de känner större
tillit, djupare kontakt och starkare intimitet med varandra.

Grundat på 80 – talet

Emotionellt fokuserad parterapi (EFT) grundades på 80-talet av Sue Johnsson och Leasly Greenberg
och finns idag starkt representerat i Nordamerika. Resten av världen börjar nu få upp ögonen för
denna form av parterapi eftersom den har en så stor lyckandefrekvens och mycket få problem med
återfall. I Sverige är den parterapiform än så länge ganska oanvänd och det finns mycket få
terapeuter som är vidareutbildade i (EFT).

Starkt vetenskapligt stöd

Emotionellt fokuserad Parterapi (EFT) har ett starkt vetenskapligt stöd och räknas som en av de parterapier med starkast empiriskt underlag (Stubb, 2005). 70-73% av paren som går i emotionellt fokuserad parterapi klarar sig ur den kris som gjorde att de sökte parterapi (Johnson, Hunsley, Greenberg & Schindler, 1999).

90% av paren kunde uppvisa klart positiv förändring. Olika teoretiska perspektiv Emotionellt fokuserad parterapi (EFT) har tre teoretiska infallsvinklar

Humanistisk terapi, Systemisk terapi och Anknytningsteorin (Johnson, 2004).

Från den humanistiska terapin kommer många av de metoder och tekniker som används inom emotionellt fokuserad parterapi. Även inspirationen att arbeta med och lära sig av känslor kommer från den humanistiska terapin. De två största bidragen kommer från Carl Rodgers klientfokuserade terapi och gestaltterapi (Greenberg & Johnson, 1988). Från den systemiska terapin kommer inspirationen att se parets problem som något som samskapas dem emellan, snarare än att se fel och brister hos endera parten (Johnson 2004).

Anknytningsteorin fungerar som karta och förståelse för den vuxna människans kärlek (Johnson 2004). Kortfattat handlar den vuxna människans kärlek om ett behov av att ha en partner under en långvarig relation där båda parter får möjlighet att vara den andra personens stöd. Det handlar även om möjligheten att känna att den andra personen finns där och ser mig och stöttar mig när jag behöver det.

What is Emotionally Focused Therapy (or EFT)?

Dr. Sue Johnson