top of page

Behandlingsmetoder

Relationskonsultens olika terapiformer.

Om Psykosyntes

Psykosyntesens grundtanke är att människan är en helhet. Känslorna och intellektet, kroppen och själen står i direkt samspel med varandra. Hur samspelet mellan dem fungerar är avgörande för människans välbefinnande, både fysiskt och psykiskt.

Psykosyntesen grundades av den italienske psykiatern Roberto Assagioli och är idag en av den moderna psykologins skolor. Roberto Assagioli och det friska i människan var tidigt hans intresse. År 1910 presenterade han delar av Freuds tankegångar i Italien och anses vara den som först introducerade psykoanalysen i landet. Han vände sig mot psykoanalysens patologiska inriktning, Assagioli ville hellre utgå från det friska i människan. Hans examensarbete i läkarutbildningen var en kritisk studie av Freuds teorier som fokuserade på människans sexuella och aggressiva drifter. Assagioli ansåg att psykoanalysen endast såg till en del av människan. Han sökte själv en psykologi som tog hänsyn till hela personen; kreativitet och vilja, glädje och visdom likväl som impulser och drifter.

Assagioli har uppmärksammat att vi mår dåligt inte bara när vi trycker ner vår smärta men också när vi trycker ner vår begåvning. Därför utvecklade han en mängd praktiska tekniker som stärker individens inneboende potential och inspirerar människan till att hitta sitt eget unika syfte och mening i livet.

Psykosyntesen fokuserar på individens friska sidor: symtom betraktas inte som någonting som bör avlägsnas utan som ett budskap att lyssna till och undersökas. I varje tillkortakommande och problem, i varje brist som vi upplever hos oss själva vilar det ett frö till personlig utveckling och mognad.

Assagioli var samtida med både Freud och Jung och i likhet med Jung tog även han avstånd från psykoanalysen som han ansåg fokuserade för mycket på det sjuka hos individen.

Psychosynthesis
Introduction
Will Parfitt

Om IMAGO

Hur fungerar Imago?

Imago är en terapimetod för par som handlar om att växa och utvecklas både som individ och i din relation till andra människor. Vi hjälper dig att gå vidare ur låsta positioner och konflikter du befinner dig i. Imago har sitt ursprung ur det äkta paret Harville Hendrix och Helen Hunts arbete i USA. De arbetade fram metoden genom många års erfarenhet av psykoterapi med par. Metoden Imago bygger även på de senaste neuropsykologiska rönen inom hjärnforskningen.

Få hjälp att lyssna bättre på varandra

Problem och konflikter är en naturlig del av ett parförhållande.

För att kunna leva med dem på bästa sätt gäller det att förstå vad som händer i en relation på ett djupare plan. Det grundläggande i denna typ av terapi är “den medvetna dialogen” som innebär att ni skapar en kontakt mellan er som bygger på ett mer målmedvetet lyssnande. En trygghet och passion skapas som löser upp känsloblockeringar och gör att destruktiva livsstrategier kan överges. Ni som par är experterna, terapeutens roll är att vägleda och underlätta dialogen er emellan.

Anknytning – vårt sätt att överleva och känna kärlek!

Anknytning har stor betydelse i arbetet med Imago. Anknytningsteorin fungerar som karta och förståelse för den vuxna människans kärlek (Johnson 2004). Kortfattat handlar den vuxna människans kärlek om ett behov av att ha en partner under en långvarig relation där båda parter får möjlighet att vara den andra personens stöd. Det handlar även om möjligheten att känna att den andra personen finns där och ser mig och stöttar mig när jag behöver det.

Förhållandet (anknytningen) mellan föräldrar och barn har betydelse för hur barnet umgås med andra barn, deras mod att utforska världen, deras motståndskraft mot stress, deras förmåga att balansera känslor – och deras förmåga att skapa ett meningsfullt förhållande till en partner senare i livet (Siegel & Hartzell, 2003).

What is
Imago Therapy?

Harville Hendrix - Imago Therapy för Couples Counselling

Om EFT

Vem vänder sig terapiformen EFT till?

Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT) vänder sig till en bred målgrupp av individer och par som vill förbättra sina relationer och hantera känslomässiga utmaningar. Här är några exempel på vilka som kan dra nytta av EFT:

 

Par i kris: EFT är särskilt användbart för par som upplever konflikter, kommunikationsproblem eller känslomässig distans. Det hjälper dem att skapa en tryggare anknytning och förstå varandras behov.

Individer med ångest eller depression: EFT kan hjälpa personer som lider av ångest, depression eller andra känslomässiga svårigheter. Genom att utforska känslor och anknytning kan terapin ge verktyg för att hantera dessa utmaningar.

Föräldrar och barn: EFT kan användas för att förbättra anknytningen mellan föräldrar och barn. Det hjälper dem att förstå varandras känslor och skapa en tryggare relation.

Par som vill stärka sin relation: Även par som inte har allvarliga problem kan dra nytta av EFT. Det hjälper dem att fördjupa sin förståelse för varandra och skapa en mer kärleksfull och stödjande relation.

Personer som vill utforska känslor och beteendemönster: EFT är också lämpligt för dem som är nyfikna på sina egna känslor och beteendemönster. Det ger en möjlighet att öka självmedvetenheten och förändra oönskade mönster.

 

Sammanfattningsvis är EFT en flexibel terapiform som kan anpassas till olika människors behov och livssituationer.

 

Vad är EFT och hur fungerar terapiformen?

Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT) är en form av psykoterapi som grundar sig på teorin att våra känslor utgör grunden för vårt beteende och våra relationer. Terapin syftar till att hjälpa patienter att identifiera och uttrycka sina känslor på ett hälsosamt sätt samtidigt som den arbetar med att förbättra kommunikationen och relationerna med andra.

Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT) skiljer sig från andra terapiformer

på flera sätt:

Fokus på Känslor och Anknytning: EFT är unik genom att den fokuserar på känslor och anknytning. Terapin hjälper individer och par att förstå sina känslor, identifiera otrygga mönster och skapa en tryggare anknytning till sig själva och andra.

Systemisk Ansats: EFT är systemisk och ser på problem som en del av ett större sammanhang. Terapeuten undersöker hur relationer påverkar och påverkas av individernas känslor och beteenden.

Vetenskaplig Grund: EFT har stark vetenskaplig grund och har genomgått rigorös forskning. Studier visar att det är effektivt för att förbättra relationer och minska ångest och depression.

Processfokus: EFT fokuserar på förändringsprocesser. Terapeuten hjälper klienter att förstå och ändra de underliggande känslomässiga mönstren som påverkar deras relationer.

Användning av Anknytningsteori: EFT använder anknytningsteori som en central del av sin metod. Detta gör det möjligt att förstå hur tidigare erfarenheter påverkar nuvarande beteenden och känslor.

Sammanfattningsvis är EFT en terapiform som betonar känslor, anknytning och vetenskaplig forskning. Det är en kraftfull metod för att förbättra relationer och främja emotionell hälsa.

What is Emotionally Focused Therapy (or EFT)?

Jette Simon EFT
– Parterapi

Om NLP

Vad är NLP (Neuro Lingvistisk Programmering)?

NLP är en beteendepsykologisk modell som baseras på studier av skickliga kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. Namnet NLP refererar till hur hjärnan och språket samarbetar för att skapa den verklighet som formar basen av vad vi noterar, gillar, strävar efter, och de beslut vi tar. NLP som träningsmodell utvecklar din förmåga att kommunicera. Både verbalt och icke-verbalt.

 

Att läsa kroppsspråk och språkmönster samt förändra invanda mönster och reaktioner. Vetskapen om hur språket påverkar hjärnan och nervsystemet gör att du med NLP kan förbättra dina relationer med andra människor såväl professionellt som privat. Genom att bli bättre på att läsa kroppsspråket och kommunicera kan du på många sätt öppna upp för bättre relationer.

 

Varifrån kommer NLP?

Under 70-talet började lingvistikprofessorn John Grinder och studenten Richard Bandler ställa sig frågan varför vissa människor har en bättre kommunikation än andra.

Vad utgjorde skillnaden? De studerade den tidens främsta psykoterapeuter: hypnotisören Milton Erickson, Fritz Perls Gestaltterapins upphovsman, samt familjeterapeuten Virginia Satir för att se hur de hjälpte sina patienter.

Man fann att de alla hade speciella beteenden i sitt utövande och som gav lyckade resultat. En naturlig fråga blev; kan deras talang överföras till andra? Grinder och Bandler fortsatte med att studera en rad andra yrkeskategorier: lärare, marknadsförare, försäljare m fl.

Grundstenen i NLP – modellering – hade fötts. Genom att använda de modeller och metoder som utvecklades kunde man ta fram deras dolda resurser. Deras omedvetna strategier, värden och trossatser. NLP började se dagens ljus och visar att framgång kan bli ett medvetet val för alla människor.

Definition av NLP:

Neuro – Lingvistisk Programmering = ”Studiet av den subjektiva upplevelsens struktur.”

Neuro:

Den process i hjärnan genom vilken vår erfarenhet representeras

i våra fem sinnen.

  • Visuella

  • Auditiva

  • Kinestetiska

  • Olfactory (lukt)

  • Gustatory (smak)

 

Enkelt uttryckt: det sätt på vilket du filtrerar och bearbetar information genom dina sinnen.

Lingvistisk:

Språk och annan icke-verbal kommunikation genom vilken våra neurologiska representationer är kodade, ordnade och tilldelad mening. Inkluderar: Bilder, Ljud, Känslor, Smak, Lukt, Ord (Självprat).

Enkelt uttryckt: det sätt på vilket du verbalt beskriver hur du tolkar dina erfarenheter.

Programmering:

Förmågan att upptäcka och utkristallisera de program som vi utför (vår kommunikation till oss själva och andra) i vårt kroppsspråk (neurologiska system) verbalt och beteendemässigt för att uppnå våra specifika och önskade resultat.

Enkelt uttryckt: det sätt på vilket du formar ditt beteende till ett personligt mönster. Med andra ord, NLP handlar om hur man använder hjärnans språk för att konsekvent uppnå specifika och önskade mål. Kort sagt: en brukshandvisning för hjärnan!

bottom of page